free website templates


Hej!

Har du problem med ditt dricksvatten?
Du har kommit till RainWell
- vi kan hjälpa dig -

Lokal regnvattenrening

Har du...

•Inget dricksvatten i ditt hus?
•Saltvatten i din brunn?
•Dålig kapacitet på din brunn?
•Dåligt vatten i din brunn?
•Ingen tillgång till vatten att rena?
•Inga förutsättningar att installera eldrivna reningsverk?

Då kan RainWell hjälpa dig......

Teknik

RainWell bygger flexibla reningssystem som renar sötvatten till dricksvatten med en unik tank-, mät- och filterlösning helt utan tillsats av kemikalier

RainWell fungerar med en kombination av kända, beprövade (bio)filter tillsammans med sensorer och pumpar som tillsammans ser till att rena ingående sötvatten

RainWell kan också kopplas ihop med befintliga brunnslösningar och öka brunnens kapacitet eller om brunnen har vissa typer av föroreningar, exempelvis coli bakterier, kan RainWell rena brunnsvattnet (dock inte saltinträngning)

RainWell kan också köras utan 230V elektricitet  - "off-grid".
Då används en solcell och ett batteri som energikälla

RainWell kan designas med kapacitet att fånga mellan 250 och 10000 liter regnvatten, om det är sötvattenskällan. RainWell har en produktion på 30 liter dricksvatten per timme

En typiskt RainWell har alltid 250 liter dricksvatten färdigt att använda

Eftersom dricksvattenförsörjningen är av nationellt intresse har kommunerna identifierat att stora mängder dagvatten (regn) som problematiskt.
Dagvattnet ökar i och med varmare klimat vilket gör att avloppen svämmar över och kan förstöra viktiga dricksvattenkällor
RainWell hjälper här till med att dämpa den mängd regnvatten som når avloppet
- RainWell kan fungera som en viktig "buffert" för regnvattnet -

Rainwell

Vad vi gör

Eftersom olika hushåll har olika behov så anpassas det modulära RainWellsystemet till en unik lösning för det vattenbehov du har

1

Designar

Vi designar ett unikt modulärt reningssystem baserat på dom behov och förutsättningar som finns

2

Bygger

Baserat på designen så bygger vi ett skräddarsytt RainWellsystem

3

Installerar

Vi installerar Rainwell-systemet hos dig och kopplar ihop systemet med tak, vatten och annan infrastruktur

Historia


Idén till RainWell kom våren 2018 då vi upptäckte att vattnet i brunnen på skärgårdsön började smaka salt

Eftersom en av oss är kemist så tänkte han att det borde man ju kunna ordna med att ta hand om regnvatten

- regnvatten är den lättast tillgängliga sötvattenkällan -

och rena det till dricksvatten. Samtidigt verkade det självklart att ett sånt system borde gå att köpa....

Det finns inga sådana färdiga system visar det sig...

Däremot finns det ett antal system/tekniker som kan rena vatten på olika sätt. Filter, UV-rening, Reverserad Osmos osv...

Men, inget av de systemen hade lösningar som svarade emot dom krav som vi hade tänkt oss: 

• Cirkulärt
 • Hållbart - utan kemikalier
• Kunna användas utan el eller fossil kraftkälla
• Oberoende av dyra filterbyten eller annat tätt underhåll

Efter en hel del forskande och funderande kom vi på ett kombinations-system som fyllde våra krav och som samtidigt skulle gå att bygga - det första RainWell systemet byggdes på grundarens bakgård hösten 2019

Rainwell

Vårt Team

RainWell är precis i början på en fantastisk resa, all besättning och alla passagerare är inte ens kända än. Är du intresserad av att vara med så skicka ett mail.

Ann-Sofie Paulander

VD & Grundare


Har du några frågor? Kontakta oss gärna

Mobirise
Adress

Lövdalsvägen 5B
132 41, Saltsjö-Boo

Kontakt

Email: info@rainwell.se
 +46 (0) 73 964 96 95                

Länkar

Länk Till Kommun

Litet om vatten

Eftersom vatten är fundamentalt för vårt liv har vi samlat litet fakta om vatten här


Regnvatten

Det regnar ungefär 600mm i Stockholm på ett år. Det innebär att varje kvadratmeter tak kan fånga 600 liter sötvatten per år

En människa behöver ungefär 20 liter dricksvatten per dygn för mat och dryck

Vi svenskar förbrukar i genomsnitt 140 liter dricksvatten per dygn - det mesta går till hygien

Ett medelstort hustak (70 m2) kan alltså fånga 42.000 liter vatten per år vilket motsvarar 82% av en persons totala årsbehov eller 1170% av en persons dricksvattenbehov

Regnvatten är inte helt rent - det fastnar en del luftföroreningar när vattnet faller genom luften - framförallt i början av ett regn.
Sen blir regnvattnet nersmutsat av material som ligger på taket, exempelvis mossa, fekalier och annat.

Man ska inte dricka orenat vatten ifrån tak

RainWellprocessat regnvatten (rent och avjonat) går utmärkt att dricka [1, 2] 

Vattenanvändning per person och dag

Användning Liter
Personlig Hygien60
Toalettspolning30
Disk15
Tvätt15
Mat och Dryck10
Övrigt10

Vad gäller om man har eget vatten?

Har man eget enskilt vatten (brunn eller anläggning) gäller vissa råd för hur vattnets ska vara beskaffat vad gäller föroreningar, bakterier osv. 

Vattenråden administeras av livsmedelsverket och man kan hitta dom här:

Råd om enskild dricksvattenförsörjning


Vad gör kommunerna?


Boverket konstaterar:
"Under våren 2016 publicerades Dricksvattenutredningen efter drygt två års omfattande arbete. Utredningen visade på betydande sårbarheter inom landets dricksvattenförsörjning och att pågående klimatförändring medför ökande påfrestningar. Under efterföljande sommar och även under påföljande år 2017 och 2018 har väderförhållandena lett till perioder med bristande vattentillgång i flera delar av landet. Både kommunal och enskild vattenförsörjning har påverkats. Det är tydligt att vattenförsörjningen behöver bli mer robust för att framtida klimatförändringar ska kunna hanteras på ett tryggt sätt." [4]

För att klara dricksvattenförsörjningen föreslås bl.a :

"I områden med bristande vattenkvalitet, eller där vattenuttagen ligger nära beräknat maximalt uttag, är möjligheten att ordna vattenförsörjning avgörande för att kunna ge bygglov för nya bostäder. För utsatta områden kan kommunen införa bygglovsplikt för grundvattentäkter enligt plan- och bygglagen, alternativt införa motsvarande prövningsplikt enligt miljöbalken." [4]

Det betyder att det blir upp till de som söker bygglov att visa att man kan tillgodose dricksvattenbehovet för att få bygglovReferences

[1] https://www.uswatersystems.com/can-you-drink-deionized-water
[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6657612/

[4] Boverket, Rapport 2018:35, Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter